Η τεχνολογία στο δρόμο προς την έκδοση εμπορεύσιμων πιστοποιητικών δέσμευσης άνθρακα

Το δυναμικό της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας και οι πιθανές επιπτώσεις της στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής, τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, τη γονιμότητα του εδάφους, την απόδοση των καλλιεργειών και την οικονομία, οδήγησαν την συνεργασία της ομάδας Έρευνας και Ανάπτυξης της farmB με επιστήμονες από το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ (iBO/CERTH), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν και το Πανεπιστήμιο της Τορίνο προς την μελέτη και τη σύνδεση της θεωρητικής προόδου και της πρακτικής εφαρμογής προς την αειφόρο ανθρακοδεσμευτική γεωργία.
Η μελέτη ανέδειξε το δυναμικό της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα και μερικές από τις κύριες καλλιεργητικές πρακτικές που συνδέονται με αυτή. Επιπλέον, εστίασε στην αντίδραση της αγοράς ανθρακοδεσμευτική γεωργία, στη δομή των μεθοδολογιών παρακολούθησης, αναφοράς και επιβεβαίωσης, καθώς και στα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Μέτρηση δέσμευσης οργανικού άνθρακα στο έδαφος (SOC)

Όσο αφορά την εκτίμηση της δέσμευσης του εδαφικού οργανικού άνθρακα (SOC), η μελέτη αναγνώρισε την αναγκαία διαδικασία που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δειγματοληψίας και άλλες παραδοσιακές μεθόδους που απαιτούν εντατική εργασία για τον υπολογισμό του αποθέματος SOC και επισήμανε επίσης άλλες οικονομικά αποδοτικές καινοτόμες μεθόδους που επικεντρώνονται στο επίπεδο αγρού. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι φασματοσκοπίας, όπως Vis-NIR, MIR και XRF, η μέθοδος Eddy Covariance, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η θετική επίδρασή της σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, καθώς και τεχνικές τηλεπισκόπησης.
Η αποθήκευση και συνδυασμός δεδομένων που προέρχονται από παραδοσιακές και καινοτόμες τεχνικές μέτρησης του εδαφικού οργανικού άνθρακα, σε συνδυασμό με δεδομένα αγροτικής διαχείρισης και μετεωρολογικά δεδομένα από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (FMIS), μπορεί να παρέχει μια ισχυρή βάση για τη μοντελοποίηση του εδαφικού οργανικού άνθρακα με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης του άνθρακα μπορεί να οδηγήσει τελικά στην εύκολη πρόσβαση των αγροτών σε εμπορεύσιμα πιστοποιητικά δέσμευσης άνθρακα και έτσι να τους επιτρέψει να απολαμβάνουν τα οφέλη της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας με ταυτόχρονα θετική επίδραση στο περιβάλλον.

Θεματική
Περιβάλλον

Γεωργικό Σύστημα
Οπωρώνας/Αρόσιμη 

Κατηγορία εφαρμογής

Ημερομηνία
Φεβ. 20204